Economie en werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Hoekse Waard dient dus verder gestimuleerd te worden. Vooral voor de 45+, MKB-ers en ZZP-ers.

 

De landelijke overheid heeft de afgelopen jaren aangestuurd op meer ondernemerschap en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De ZZP-ers en flexibele arbeidskrachten zijn met een aandeel van ruim 36%, niet meer weg te denken uit de arbeidsmarkt. Helaas komen zij door (dreigende) ingrepen vanuit Den Haag onder steeds grotere druk te staan. Hogere lasten en slechtere fiscale regels leiden tot inkomensverlies en mogelijk tot de bijstand.

 

Ook MKB-ers hebben al jaren last van wisselende inkomsten en sommigen zitten al onder het bijstandsniveau. Tevens is er veel werkloosheid onder de (ontslagen) 45+ ers met een (te) kleine kans op een nieuwe baan vanwege hun leeftijd.

 

Ook deze groep dreigt na een periode van een WW-uitkering en het opeten van eigen (woning) bezit te eindigen in de bijstand. Dit is onacceptabel en de (lagere) overheid dient te zorgen voor meer passende banen zonder leeftijdsdiscriminatie. De ZZP-er mag niet de melkkoe worden van de overheid. Vereist is een eerlijke inkomstenverdeling voor ZZP-ers, MKB en arbeidsmarkt!

 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goed ondernemersklimaat. Regelmatig overleg met ondernemers is daarbij onontbeerlijk. In het kader van de lokale economie en de werkgelegenheid zal de bekendheid van ons eiland en haar mogelijkheden verder moeten worden gepromoot en ondersteund. De gemeente zal haar contacten met de ondernemers verder moeten verstevigen en ondertussen een effectief (opleidings) plan moeten opstellen voor de mensen zonder baan. Een goede begeleiding is daarbij cruciaal.

 

Volgens het principe van ‘sociaal return’ worden ondernemers gestimuleerd een bijdrage te leveren op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Natuurlijk zeker bij eigen aanbestedingen van de gemeente.

 

Dit kan ook op het gebied van stageplekken en praktijkonderwijs. Dit levert prima mogelijkheden voor jongeren met een beperking of werkzoekenden met bijstand. Hiervoor is een goede aansluiting tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs van groot belang.

 

De HWSP is van mening dat de winkelopeningstijden in principe aan de wensen van de inwoners dient te voldoen. De huidige mogelijkheid van winkels om maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar open te zijn moet zo blijven, rekening houdend met het dorpskarakter en passend in de Hoeksche Waard.

 

Innovatie en duurzaamheid zullen de komende jaren steeds belangrijker worden bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen waarvoor een integrale benadering van belang is. Er dient een nieuwe eilandbrede toekomstvisie opgesteld te worden waarbij alle huidige plannen dienen te worden overzien in breder verband.

 

Belangrijk daarbij is waar de beste kansen liggen om bedrijven en dus werkgelegenheid aan te trekken. Een HWSP vuistregel is: regionaal wat kan, lokaal wat moet.

 

De HWSP wil respectvol omgaan met de werknemers van WIHW. Dit betekent dat we de werknemers in principe allemaal een plaats gunnen op de reguliere arbeidsmarkt. We verwachten dat de gemeente daarvoor alles in het werk stelt. Een zorgvuldige communicatie is een vereiste!

 

Een voldoende aantal plaatsen in de sfeer van beschut werken moet blijven voor hen die niet in staat zijn verder te komen. De WIHW is de aangewezen instantie hiervoor.

 

Zowel de voedselbank, kledingbank als de ruilwinkel kunnen blijven rekenen op de steun van de HWSP. De groep die dit nodig heeft is weliswaar gekrompen maar de voorzieningen zijn nog steeds onmisbaar.

 

 

Er zijn nog circa 1100 uitkeringsgerechtigden in de HW. Hiervan zijn circa 650 mensen ouder dan 55 jaar. Deze aantallen zijn voor de HWSP onacceptabel, mede gezien de recente economische ontwikkeling en de enorme vraag naar werknemers.