Landschap, landbouw en kleinschalig kamperen

De Hoeksche Waard als Nationaal landschap moet nadrukkelijk versterkt worden. De landschappelijke waarden met de open groene polders moeten worden behouden. We kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met de ruimte en het landschap in de Hoeksche Waard.

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Landbouw is een belangrijke pijler in de Hoeksche Waard. De gemeente geeft aan welke gronden (dijktaluds) er geschikt zijn voor ecologisch maaibeheer en bloemrijke mengsels.

 

De rijke landbouwgronden in de Hoeksche Waard dienen primair voor de landbouw gebruikt te worden. Dit is voor ons een aandachtspunt bij de uitvoering van klimaatdoelstellingen in een groene gemeente.

 

 

Veiligheid heeft ook een sociale kant. Gewoon als mens en burger! De gemeente kan

en moet in sommige gevallen daarbij de helpende hand bieden. Kijk bijvoorbeeld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die loopt niet overal goed en hetzelfde. Uniformiteit en de menselijke maat zijn hier de uitgangspunten voor de HWSP.

 

Bewoning door niet-agrariërs in de polder moet mogelijk blijven als we daardoor monumentale boerderijen voor sloop en verpaupering kunnen behoeden. Bouwen in de buitengebieden is alleen mogelijk met respect voor de natuurwaarden in die buitengebieden. De streek kenmerkt zich immers door openheid, dijken met lintbebouwing, akkerranden en prachtige bomenstructuren.

 

Door schaalvergroting en klimaatverandering komt de landbouw steeds meer onder druk te staan. In bepaalde perioden is er tijdelijk een tekort aan zoet water. Hiervoor zullen we samen met de agrarische sector en het waterschap naar oplossingen moeten zoeken.

Kleinschalig kamperen bij de boer moet mogelijk blijven en heeft een impuls nodig door verruiming en verbetering.

 

De opkomende belangstelling voor milieuvriendelijk telen biedt nieuwe kansen voor startende bedrijven. Grote omvangrijke ontwikkelingen worden niet meer toegestaan. Het huidige aanbod mag wel verbreed en verbeterd worden.