Onderwijs en cultuur

Basisonderwijs in de dorpen is belangrijk en moet zoveel mogelijk behouden blijven. Ons eiland kent veel kleine scholen. Er is sprake van behoorlijke krimp en landelijk staat de bekostiging van deze kleine scholen onder druk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Voor de HWSP is het belangrijk dat de scholen kwalitatief goed onderwijs bieden (de kwaliteit is leidend en niet de grootte), toekomstbestendig zijn en dat er voor de ouders te kiezen valt. Toegankelijk onderwijs, dat past bij de identiteit en overtuiging van de ouders. Er zijn genoeg kansen waarin schoolkoepels kunnen samenwerken en waar en op welk gebied er een samenwerking kan ontstaan om genoemde problematiek op te lossen. We willen deze ontwikkelingen van harte ondersteunen.

 

De veranderende arbeidsmarkt vraagt van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende eisen. Het voorgezet onderwijs dient hier in samenspraak met het bedrijfsleven al op in te spelen. Zo krijgt het praktijkgerichte onderwijs steeds meer gestalte door de zogeheten Living Labs.

 

De eerst gestarte MBO-opleiding op ons eiland juichen we toe, maar dit mag slechts een begin zijn. Dit soort initiatieven verdienen uitbreiding en ondersteuning.

 

Door de veranderende maatschappij is de voorzieningenstructuur de afgelopen decennia al ingrijpend veranderd. De dorpshuizen zijn het hart van de lokale samenleving. Als gemeente hebben we de eerste verantwoordelijkheid deze voorziening in stand te houden en verder uit te bouwen.

 

De dorpshuizen zijn het ontmoetings- en activiteitenhart van de woonkern. Veel ouderen maken gebruik van diverse activiteiten.

 

Bundeling van voorzieningen en activiteiten in en naar de dorpshuizen komt de toekomstbestendigheid ten goede. Dit dient te worden uitgewerkt in de nieuwe dorpsvisies.

 

 

De HWSP wil graag meedenken over de realisatie van een multifunctioneel centrum voor allerlei regionale activiteiten met een theater/bioscoop. Uitgangspunt moet een voor iedereen goed bereikbare voorziening zijn (OV en parkeren), die in principe zelfstandig draait.

 

Individuele initiatieven op het gebied van cultuur dienen beoordeeld te worden op draagvlak in de samenleving en kunnen bij aanvang eventueel rekenen op een startondersteuning vanuit de gemeente. Cultuur is overal maar blijft niet vanzelfsprekend aanwezig. Zonder aandacht verdwijnt de kennis over vroeger.

 

Over de spelletjes uit je jeugd, over uitspraken en dorpsverhalen. De typische dorps- of streekdialecten verdampen. De werktuigen en gereedschappen, de huishoudelijke hulpmiddelen uit vervlogen tijden raken verloren. Wie weet nog hoe de dorpen zijn ontstaan en het landschap is gevormd. Hoe ouder een mens wordt des te meer wil men weten over zijn oorsprong. Het is dus van belang dat deze kennis en spullen bewaard blijven.

 

Hiertoe dienen de organisaties die zich hiermee bezig houden zoals musea, archeologische verenigingen en historische kringen ondersteund te worden zodat zij in staat zijn de inwoners te laten zien hoe het was. Scholen dienen dit onderwerp in hun lesprogramma op te nemen en de musea te bezoeken.