Veiligheid

Veiligheid kent vele verschijningsvormen en wordt door iedereen anders beleefd. De HWSP wil graag bijdragen aan een algemeen gevoel van veiligheid. Veiligheid maken we met elkaar, in onze woonkernen en in de buurt. Op sommige momenten moet de veiligheid gefaciliteerd worden, daar is dan de gemeente voor. Eerst zelf dus zo veel mogelijk regelen en waar nodig ondersteunt de gemeente. Bij de gemeente wordt een kenniscentrum ingericht (een soort makelaar) dat goede ideeën met elkaar verbindt.

 

Dat kan gaan over verkeersveiligheid (wandel- en fietspaden in de buitengebieden, dorpen maar ook van en naar scholen) of over preventie t.a.v. diefstallen (in woningen, schuurtjes, van auto’s en fietsen) en vernielingen in de openbare ruimte. Hier ziet de HWSP ook een rol voor de politie die in de buurt beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Waar nodig moet daadwerkelijk gehandhaafd worden en kunnen worden. Voldoende politie dus!

Waar nodig dient de gemeente extra handhavers in te zetten. De wijkagent moet primair meer beschikbaar zijn voor de wijk i.p.v. hen inzetten voor andere taken. De publieke diensten in het veiligheidsdomein dienen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen te nemen.

 

 

Dat is iets anders dan de verantwoordelijkheid al op voorhand wegschrijven met de daar dan bijbehorende rompslomp. Deze insteek vraagt een andere bestuursstijl maar ook leiders i.p.v. managers. Uitvoerders hebben op die manier dus meer tijd om bezig te zijn met hun primaire werkzaamheden.

Het vele vuurwerk met de jaarwisseling is een terugkerende ergernis voor vele bewoners. Er ontstaat veel lichamelijk letsel, soms zelfs met blijvende handicaps. Strengere regels zijn nodig, ook met betrekking tot de omgang met hulpverleners.

 

Burgerinitiatieven m.b.t. veiligheid worden altijd serieus genomen, gewogen en indien wenselijk ondersteund. Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht op plaatsen waar dit in het belang is van de veiligheid van onze inwoners. We zijn voor uitbreiding van het aantal BOA’s.

 

Jongeren die zich misdragen worden eerder naar Bureau Halt gestuurd. Er wordt meer gecontroleerd door BOA of politie op overlast gevende plekken. Er dienen meer maatregelen te komen tegen het rijden met hoge snelheid (en vaak met veel lawaai) in de bebouwde kom.

 

Het gebruik van wegversmallingen in de dorpskernen dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Dit levert gevaar op vanwege de voorrangsvraag en onnodige ophoping van verkeer bij brede voertuigen. Beter is om drempels te gebruiken om de snelheid van het verkeer te verlagen. We willen veilige, verlichte fietsroutes die goed op elkaar aansluiten. De scholenroutes vragen hierbij extra aandacht vanwege het vele forens- en vrachtverkeer.