Volksgezondheid en Welzijn

Het gezondheidsbeleid is er primair op gericht om het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden te bevorderen door, in samenwerking met partners, een gezonde leefstijl te stimuleren en te faciliteren. Hierbij hebben onze inwoners natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.

 

Ter bevordering van de gezondheid voert de gemeente voornamelijk preventief beleid. Preventieve projecten op het terrein van o.a. verslavingen, pesten en bewegen kunnen tot (grote) gezondheidswinsten leiden. De gemeente kan hierin een rol spelen, b.v. met subsidies of voorwaarden scheppend. Het JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht) dient in de gehele gemeente opgezet te worden. Hierbij moet men oppassen dat er geen activiteiten worden uitgevoerd waarvan de verantwoordelijkheid feitelijk ligt bij de verzekeringsmaatschappijen.

 

Goede zorg dient zo dicht mogelijk bij onze inwoners beschikbaar te zijn en te blijven. Dit geldt in het bijzonder voor de keten van spoedeisende zorg op ons eiland, zoals aanrijtijden ambulances, de post spoedeisende hulp, de huisartsenpost, (nacht) apotheek en crisisopvang.

 

Er moet meer aandacht zijn voor verwarde mensen, die horen niet op straat.

De gezondheidsbevordering van onze inwoners vormt de vraagzijde van de inkoop bij de GGD. Dit moet leiden tot een adequate inkoop van de benodigde zorg.

Speciale aandacht moet uitgaan naar de kwetsbaren in onze samenleving, zowel jong als oud. De HWSP is niet voor het eindeloos dempen van financiële gaten die zijn ontstaan door onvolwassen koopgedrag. Wel zijn we voor het helpen en begeleiden van deze mensen om alles weer op de rails te krijgen. Dat dit geld kost is logisch maar hier is ook een inspanning noodzakelijk van de gedupeerde. De HWSP is enthousiast over de initiatieven zoals huidige buurtcirkels waarbij een groep mensen met een beperking naar elkaar omkijkt. Hierbij ondersteunen ze elkaar ook met diverse diensten. Wij willen dit graag verder uitgebreid zien met o.a. groepen ouderen die in hetzelfde gebouw wonen.

 

De gemeente dient nauw contact te hebben met de diverse sportverenigingen omdat zij veel kunnen betekenen in de fysieke en mentale gezondheids-bevordering. Daarom dient de gemeente de sportclubs en sportfaciliteiten blijvend te faciliteren. De jeugdzorg valt onder de hoede van de gemeente. De gemeente heeft in de afgelopen periode steeds meer zaken op zich af zien komen in het sociale domein. Samenwerking is en blijft hierbij het sleutelwoord. Zeker als het om Jeugdzorg gaat. Deze kwetsbare groep moet goed in beeld blijven.

 

 

Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen is een warme overdracht nodig!

Dus één gezin, één plan en één regisseur.

Voor ouders willen we het Centrum voor Jeugd en Gezin laagdrempelig houden, zodat ze altijd opvoedkundige hulp kunnen en durven vragen. Als de problemen hen boven het hoofd groeien, is het noodzakelijk om snel specialistische hulp in te schakelen. Deze hulpverlening zorgt voor een veilige omgeving voor het kind en betrekt de ouders en hun sociale netwerk bij de opstelling van een plan van aanpak, om zo de eigen kracht van het gezin te versterken.

We blijven de toegankelijkheid van de Jeugdzorg in de gaten houden. Verder is het creëren van draagvlak bij de jongeren zelf niet onbelangrijk. Mensen moeten ook de zorg van hun eigen keuze kunnen krijgen.

Verslaving (mis) vormt de mens: men wordt een slaaf van de eigen drang om middelen zoals soft- en harddrugs te gebruiken, te drinken, te roken, te internetten of te gokken. Door een verslaving worden mensen belemmerd om zich volledig te ontwikkelen. De HWSP wil dat het gemeentebestuur drempels opwerpt die verslaving voorkomt en bemoeilijkt en daarentegen drempels verwijderd voor zorg en hulpverlening voor hen die verslaafd zijn. De gemeente moet verder zorgen voor adequate voorlichting over verslaving via scholen. De HWSP is tegen de vestiging van een coffeeshop in de Hoeksche Waard.

 

Dit beleid kan via instrumenten van ruimtelijke ordening uitgevoerd worden. Ook straathandel wordt actief tegengegaan en bestreden. Wij willen het aanbod van kansspelen niet verder vergroten.

 

Als HWSP staan we voor goede zorg voor iedereen. Door de overheid zijn al veel maatregelen genomen ter bestrijding van de armoede. Toch vallen er nog veel mensen tussen de wal en het schip. Vaak is dit buiten de schuld van de gedupeerde. Deze mensen dienen door de gemeente te worden geholpen en begeleid te worden naar een leven met perspectief.

 

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De bijdragen vanuit Den Haag zijn minder geworden en de bevolkingssamenstelling binnen onze gemeente vergrijst. Naast veel risico’s brengt dit ook kansen met zich mee.

 

Met preventie bedoelen we onder andere dat er op het gebied van ouderenzorg meer samenwerking moet komen tussen de gemeente en de spelers in het veld. De ouderenzorg moet integraal worden aangepakt.

 

De gemeente moet hierin participeren en vooral luisteren naar de mensen uit de praktijk. Zij zijn het die het uiteindelijk moeten doen. De WMO mag geen doel op zich zijn, maar een maatwerkconstructie welke de gemeente efficiënt faciliteert. De WMO-gelden dienen geoormerkt te blijven.

 

 

Als wij aan preventie denken, dan denken we aan het in kaart brengen van alle mensen binnen onze gemeente van boven de zeventig. Door deze mensen waar nodig en mogelijk thuis te bezoeken te voorzien van advies en eventueel aanpassingen in hun huis te bieden, kan de kans op bijvoorbeeld een val worden verkleind. Daardoor kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Maar dit mag niet ten koste gaan van hun gezondheid en veiligheid. De praktijk laat nu zien dat vaak actie wordt ondernomen als het kwaad al is geschied.

 

We pleiten dus voor een optimale samenwerking tussen gemeente, (huis) artsen, ouderenbonden, GGZ en GGD met als doel de deelname van ouderen aan de maatschappij te stimuleren en zelfstandig wonen te verlengen. We vinden dat er binnen de gemeente een aantal centra voor ouderen moet worden geopend. In deze centra werken alle bovengenoemde instellingen samen om ouderen optimaal te kunnen voorzien.