Welzijn, sport en Recreatie

Bij een terugtrekkende overheid die burgers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid verdient het vrijwilligerswerk een bijzondere positie. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk verdienen erkenning als waardevolle maatschappelijke bijdrage, zonder verdringing van reguliere banen.

 

 

Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden zoals sportverenigingen, buurtclubs en scholen geen toekomst. Ze dragen dus bij aan de sociale cohesie van de samenleving en zijn daarom zeer waardevol. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen, zeker daar waar overheidssteun mogelijk nog zal wegvallen.

 

De jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is en blijft hierbij het sleutelwoord. Deze kwetsbare groep moet goed in beeld blijven. Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen is een warme overdracht nodig! Eén gezin, één loket en één begeleider.

 

De HWSP is van mening dat er voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud moeten zijn, dus ook voor mensen met een beperking. De deelname hieraan willen we erg graag bevorderen omdat het gebruik van sociale media en spelcomputers toeneemt en bij een te hoge dosis een slechte invloed heeft op de volksgezondheid van met name de jeugd.

 

De gemeente dient er op toe te zien en zo nodig initiatief te nemen dat hierbij alle groeperingen aan bod komen, dus ook ouderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zeker voor de jeugd is het van groot belang dat iedereen mee kan doen.

Voor diegenen waarvoor thuis geen geld is om te sporten of zich aan te sluiten bij een andere vereniging dient er een sport- en cultuurfonds te zijn waardoor jong tot oud in staat wordt gesteld om lid te worden. Individuele initiatieven op dit gebied dienen ondersteund te worden.

 

De HWSP wil dat er voldoende ontmoetings- en speelplekken voor de jeugd zijn en dat deze worden onderhouden.

 

Wij juichen initiatieven toe om te komen tot een sportraad. Een eilandbreed gedragen sportraad kan een belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van gemeentelijk beleid, hetgeen de maatschappelijke en fysieke gezondheid van de inwoners ten goede komt.

 

Het toerisme in de HW dient verder gestimuleerd te worden. Ons eiland heeft veel te bieden, niet alleen door het landschap maar juist ook door het omringende water. De gemeente moet hiervoor de voorwaarden definiëren en de ontwikkeling van plannen bevorderen. Ook is het belangrijk de huidige recreatiemogelijkheden waar nodig te verbeteren en/of aan te passen aan de wensen van deze tijd en die van morgen (bijv. recreatieoord Binnenmaas).

 

We willen meer faciliteiten voor overnachtingen van campers die ons eiland bezoeken. Onze recreatiesector zou zo ook een belangrijke pijler in de lokale economie kunnen worden.

 

 

Veel activiteiten bij organisaties op het gebied van sport, cultuur, gehandicapten- en ouderenzorg kunnen alleen bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Gelukkig zijn veel mensen bereid mee te helpen.

 

Helaas wordt het wel moeilijker om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. De HWSP vindt dat de inzet van vrijwilligers gestimuleerd dient te worden. We zijn dan ook voorstander van een actieve vrijwilligersvacaturebank. De werving en training moeten via publicaties in de pers en op de gemeentelijke website de nodige aandacht krijgen.