Wonen, woningen: de nood is hoog!

De Hoeksche Waardse Senioren Partij wil snel aan de slag met de bouw van veel woningen, wel in of tegen de dorpen om het mooie Hoeksche Waardse landschap te ontzien.

 

In de komende jaren tot 2030 mogen we 3.000 woningen realiseren op ons eiland. Daarna kan er bij bewezen noodzaak nóg een claim worden ingediend voor 1.000 nieuwe woningen. Er moeten dringend meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd voor starters en jongeren, met een goede spreiding over het eiland. Het is absoluut onwenselijk dat jongeren door gebrek aan voldoende en passende woonfaciliteiten wegtrekken uit de Hoeksche Waard.

 

Maar ook voor ouderen in een (deels) afbetaalde woning dienen alternatieven te komen om de doorstroming te bevorderen. Voor deze groep is het wenselijk dat er voldoende appartementen gebouwd worden, waarvan een deel met een gevarieerd zorgaanbod naar wens. Vooral omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen zullen er steeds meer zorgvragen ontstaan. Daarom is de Hoeksche Waardse Senioren Partij voor het bouwen van meer levensloopbestendige seniorenwoningen en appartementen met flexibele zorgmogelijkheden. Wij willen woon- en zorgvormen bevorderen waarbij ouderen, met de inzet van moderne ICT-middelen (domotica), op waardige wijze langer zelfstandig kunnen wonen. 

 

Een groep die ook onvoldoende aandacht heeft gekregen is het snelgroeiende aantal alleenwoners. Dit betreft zowel jongeren als anderen die vanwege allerlei oorzaken alleen (willen of moeten) wonen.                    Het merendeel van deze groep wil meestal geen complete eengezinswoning maar een passend en niet te duur appartement. Ook hier bouwen op maat. 

 

Piet Grinwis

Standpunten wonen en leefbaarheid

Medio 2018-2019 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. De gemeente Hoeksche Waard zal zoneringen moeten aanbrengen die bepalend zijn waar welke ontwikkelingen worden toegestaan. Verder wordt inwoners, ondernemers of andere belanghebbenden veel ruimte geboden om initiatieven in te brengen. Men krijgt dus meer inzicht en inspraak bij ontwikkelingen in de directe omgeving, dorp en/of wijk.

 

Inwoners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. HWSP ziet graag gerealiseerd dat dorpsraden hiervoor extra toegerust worden, zowel met begeleiding als met een budget. Burgerinitiatieven moeten door de gemeente worden gezien als handreiking en de initiatiefnemers moeten zich gesteund voelen door een open opstelling en positieve medewerking vanuit de gemeente. Ook initiatieven om te komen tot buurtpreventie dienen gestimuleerd en ondersteund te worden.

 

In de komende jaren tot 2030 mogen er 3000 woningen worden gebouwd. Daarna kan er, bij bewezen noodzaak, nog een claim ingediend worden bij de Provincie voor nog eens 1000. En de nood is hoog!

Er moeten dringend meer (goedkope/betaalbare) sociale huur- en koopwoningen voor starters en jongeren gebouwd worden met goede spreiding over de HW. Het is absoluut onwenselijk dat jongeren door gebrek aan voldoende en passende woon- faciliteiten weg trekken uit de HW. De gemeente is hier primair aan zet.

 

Het is goed als de gemeente alle middelen inzet om de (eigen) starters op ons eiland te houden. Een korting op de grondprijs is daarvoor één van de mogelijkheden.

Er moet vroegtijdig een aanvraag voor nog 1.000 woningen naar de Provincie!

Ook voor de ouderen in een eigen (deels) afbetaalde woning dienen alternatieven op tafel te komen om de doorstroming te bevorderen.

Er dient een integrale woningbouwvisie ontwikkeld te worden voor ons eiland waarin voor alle doelgroepen adequate oplossingen voorgesteld worden.

 

 

Bij nieuwbouw door projectontwikkelaars en/of HW Wonen moeten we voldoende levensloopbestendige woningen afdwingen. HWSP is van mening dat er zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd dient te worden om woningen toekomstbestendig(er) te maken. Alternatieve woon- en bouwvormen moeten een uitdaging zijn. Om de leefbaarheid in de kernen verder actief te stimuleren worden de dorpsvisies verder opgepakt. We zorgen dat alle kernen over een visie en uitvoeringsprogramma beschikken. De gemeente zal hier ondersteunend optreden.

 

Elk dorp in de HW is uniek dus dienen we zo veel als mogelijk de plaatselijke cultuurwaarden en basisvoorzieningen te behouden of op te zetten (dorpsfeesten, jaarmarkten, winkels, sportvelden, gymzalen, enz.). Wijkgebouwen dienen wat de HWSP betreft een nieuwe impuls te krijgen en deze dienen breed inzetbaar te zijn ter stimulering van de leefbaarheid. Het beheer dient bij voorkeur door eigen inwoners te gebeuren (vrijwilligers). De huurtarieven voor verenigingen en andere (sociaal) maatschappelijke gebruikers dienen niet verhoogd te worden.

 

Betaalbaar openbaar vervoer op maat hebben we al genoemd. We zijn voor het opzetten van wijk- en dorpsbeheer. Bij aanpassingen en groot onderhoud in een woonkern dient al in de ontwerpfase overleg plaats te vinden met de bewoners. Tenslotte zijn zij als geen ander de kenners van de buurt.

 

Wij willen vasthouden aan het gratis parkeren van auto’s bij woningen, winkelcentra, overheidsgebouwen en andere gebouwen waarin bewonersontmoetingen plaatsvinden. Er moeten voldoende parkeerplekken zijn voor mindervaliden.

 

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat in elke woonkern minimaal één pinautomaat is en dat er gebruik gemaakt kan worden van een bibliotheekvoorziening. Van belang is het om te kijken naar de overlast die veroorzaakt wordt door de uitwerpselen van honden, katten en paarden. Deze zaken leveren veel ergernis op.

 

Juist ook de plekken waar kinderen spelen moeten schoon zijn. Een goede handhaving en opruimplicht in relatie met goede uitlaatzones is vereist. De hondenbelasting dient volledig besteed te worden aan deze problematiek. Voor minima mag voor één hond een vrijstelling gelden. Groenvoorzieningen in de woongebieden worden in stand gehouden en zo nodig verbeterd.